Bazat e Arsimit Fizik me Metodikë
Fakulteti Pedagogjik - "Shën Klimenti i Ohrit"
Prof. Dr. Bujar Saiti
Shërbime
1. QËLLIMET DHE DETYRAT E EDUKATËS FIZIKE
2. METODIKA E EDUKATËS FIZIKE
3. VETITË ANATOMO-FIZIOLOGJIKE TË FËMIJËVE 7-11 VJEÇ
4. LËVIZJET APLIKATIVE
5. STRUKTURA E AFTËSIVE FIZIKE
6. STRUKTURA E PLANPROGRAMIT ARSIMOR
7. MJETET E EDUKATËS FIZIKE
8. ORA E EDUKATËS FIZIKE
9. TERMINOLOGJIA E DISA RESHTIMEVE
10. PARIMET DIDAKTIKE
11. METODAT KRYESORE PËR ZHVILLIMIN E MËSIMIT
12. STRUKTURA E SHTYLLËS KURIZORE DHE RËNDËSIA E QËNDRIMIT TË DREJT
13. TJERA FORMA ORGANIZATIVE NË PROCESIN MËSIMORË
14. REZIQET DHE PREVENCIONI NDAJ LËNDIMEVE
15. VALLET POPULLORE
16. OBJEKTET, MJETET DHE IMPROVIZIMI
17. PASQYRA E ARSIMTARIT

* Materiali i mësipërm nuk i është nënshtruar lekturimit